Политика за лични данни


С настоящия документ се изразява политика за защита на личните данни, която регламентира отношенията между адвокат Николай Начев и физическите лица, като субекти на данни, с които влиза в пряк контакт при използването на формата за контакт на интернет страницата www.nachev-law.com Настоящата политика е изготвена в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните на Европейския парламент и на Закона за защита на личните данни в Република България.

Обхват на събираните и съхранявани лични данни:

Обработват се само данни на потребители на интернет страницата, използвали формата за контакт или изпратили имейл на nachev@nachev-law.com. Личните данни, които се обработват във връзка с дейността адвокатски услуги са име, e-mail и телефонен номер. При използване на формата за контакт може да бъде прикачен и сканиран документ или текстови файл. В случай, че в съдържанието на прикачените файлове се намират и лични данни на трети лица – преди използването на формата за контакт или изпращането на имейл до nachev@nachev-law.com, лицето, което изпраща съответните прикачени файлове, следва да е получило изричното разрешение (свободно дадено съгласие) от субекта на данните за надлежното упражняване на правото на преносимост на данните.

NB! Моля, във Вашето съобщение да не бъдат посочвани по никакъв начин данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, данни за здравословното състояние, освен ако същите не са тясно свързани със спецификата и характера на съответния правен ангажимент!


Цели на обработването:

 • За осъществяване на комуникация и обратна връзка с физическото лице, попълнило формата за контакт;

 • Когато закон или друг нормативен акт установява такова задължение;

Извън посочените хипотези винаги се изисква изрично съгласие на субекта на данни и се посочват целите и срока за тази обработка, възможностите за разкриване на данните на трети лица и информация за правата на субекта на данните във връзка с обработването на лични данни.


Основание за обработване на личните данни:

 • Изрично съгласие, дадено от субекта на данни


Съгласието за обработване на личните данни се дава при ползването на формата за контакти чрез задължително поставяне на отметка в електронния формуляр, „С изпращането на формата за контакт се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от адвокат Николай Начев и неговия екип.”.

Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез писмено заявление, отправено до адвокат Николай Начев на хартиен или електронен носител, включително чрез формата за контакти на интернет страницата www.nachev-law.com. До датата на получаване на съобщението за оттегляне на съгласието обработката на данните е законосъобразно.

Субектът на данните носи отговорност за пълнотата, коректността и поддържането на актуалността на данните, които предоставя чрез формата за контакти.

В случай на възникнало несъответствие между предоставените данни и актуалните такива, субектът на данни има право и задължение да коригира несъответствието или да поиска това от адвокат Николай Начев (право на коригиране).

Срокове на обработване и заличаване на личните данни

Предоставените лични данни се обработват само за срока на изпълнение на поетия правен ангажимент и само за целите, за които данните са били събрани.

В срок до шест месеца от изпълнение на поетия ангажимент съответните лични данни, се заличават, освен ако субектът на данните не е поискал това да стане в друг срок.

Субектът на данни може да поиска ограничаване обработката на лични данни или тяхното заличаване по всяко време, като вземе под внимание отражението на това върху изпълнението на целите, за които са били предоставени.

Разкриване на данни

Допуска се разкриване на данни на трети лица при:

 • Писмено искане от субекта на лични данни (право на преносимост на данните);

  • Изискване на закона или органи на държавната власт;

В извънредни ситуации се допуска разкриване и когато това е необходимо за защита на жизненоважен интерес на субекта на данните или друго лице.

Права на субекта на данни:

 • Право на коригиране. Субектът на данни има право да поиска от адвокат Николай Начев да коригира неточните лични данни, свързани с него или непълните лични данни да бъдат попълнени.

  • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Субектът на данни има право да поиска от адвокат Николай Начев изтриване на свързаните с него лични данни.

  • Право на ограничаване на обработването. Субектът на данните има право да изиска от адвокат Николай Начев ограничаване на обработването.

  • Право на преносимост на данните. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на адвокат Николай Начев, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор.

  • Право на възражение. Субектът на данните има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, включително профилиране. Адвокат Николай Начев прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За упражняване на правата си субектът на данните отправя писмено заявление до адвокат Николай Начев на електронен носител – на посочения електронен адрес или чрез формата за контакт. Кореспонденцията се счита за получена, когато устройството, от което е изпратено отчете, че съобщението е изпратено. Отчетът трябва да бъде в електронен формат и да може да бъде възпроизведен на хартиен носител. В случай, че съобщението е получено или е прието за получено в ден, който не е работен или след 17:00 часа в работен ден – тогава се приема за получено на следващия работен ден.

Сигурност на данните:

Личните данни, които предоставяте чрез формата за контакт заедно с Вашето съобщение, се изпращат и съхраняват под формата на имейл в електронната поща nachev@nachev-law.com – собственост адвокат Николай Начев, във връзка с адвокатската му дейност.

Ако откажете да предоставите име, имейл или телефон, посредством формата за контакт – няма да бъде изпратен имейл и съответно няма да получим Вашето запитване.

Интернет страницата съответства на всички необходими технически и организационни изисквания за сигурност на данните на посетителите и потребителите й, като взема всички подходящи технически и организационни мерки за предотвратяване или овладяване на риска от неправомерни дейности, освен при непреодолима сила или случайно събитие.

Когато, независимо от мерките, взети от адвокат Николай Начев, се открие нарушение на сигурността на данните, в рамките на 72 часа от констатиране на събитието се уведомява надзорния орган.

За напред тази Политика може да бъде променяна по всяко време. В случай на промяна, променената политика ще бъде публикувана на тази интернет страница с нов номер и дата и ще бъде в сила, считано от датата на публикуването й.