AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM

ИЛИ ЩЕ НАМЕРЯ ПЪТЯ, ИЛИ ЩЕ ПРОКАРАМ


ИНФОРМАЦИЯ

Висококачествени правни консултации и процесуално представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица. Следвайки принципите за високо качество на правното обслужване, отговорност, поверителност, коректност и лоялност, адвокатската кантора се ангажира пряко със защитата на правата и законните интереси на своите клиенти, доверители и партньори в сферата на гражданското и административното право. С оглед постигане качествено и комплексно обслужване при разглеждането на всеки случай се съчетават правен опит и бизнес проницателност, съобразени със спецификата на всеки отделен казус. Най-висок приоритет за нас е поддържането на открити и честни взаимоотношения, граденето на уважение и доверие с нашите клиенти, доверители и партньори!

АДВОКАТ НИКОЛАЙ НАЧЕВ

Адвокат Николай Начев – член на Ямболска Адвокатска Колегия.

Образование: Магистър по право, Бургаски Свободен Университет.

Езици: Български и английски език.

Професионален опит:

– адвокат на свободна практика;

– юрисконсулт в „Язаки България” ЕООД;

– младши юрисконсулт във Военно формирование 52590.

ДЕЙНОСТ 

Комплексно правно обслужване по въпросите на трудово право, осигурително право, административно право, данъчно право, облигационно право, вещно право, търговско право, принудително изпълнение, включително процесуално представителство пред органите на съда, прокуратурата, частни и държавни съдебни изпълнители, нотариат и други административни органи и особени юрисдикции;

Водене на преговори във връзка със сключване на облигационни и търговски договори, изготвяне на договори, както и защита интересите на доверителите в случай на неизпълнение по договори.

Изготвяне на искови молби / отговори на искови молби, както и всички останали документи в зависимост от спецификата на съответното производство по реда на Гражданския процесуален кодекс до окончателното им приключване във всички инстанции, както и в производства по отмяна.

Обжалване на административни актове и наказателни постановления във всички инстанции до окончателното им приключване.

Представителство пред Агенция по вписванията – Търговски регистър, Имотен регистър.

Правни консултации във връзка с прилагането на действащото българско и европейско законодателство.

Съдействие при преговори по колективно трудово договаряне и извънсъдебно разрешаване на възникнали казуси и правни спорове.

КОНТАКТ

Ако не намирате съответната правна услуга, която желаете в изброеният списък, не се колебайте да се свържете с адвокат Николай Начев, като се обадите на телефон +359 884 033 200, изпратите имейл на nachev@nachev-law.com или използвате формата за контакт по-долу: